Voorwaarden *

De camping is open van 1 januari tot 31 december

1.1 Toegangsbepalingen
Om toegang te hebben, zich te installeren en te verblijven op het terrein heeft men de toestemming nodig van de directie. Twee-assige caravans of kampeerwagens zijn niet toegelaten.
Men heeft de verplichting te waken over de voorzieningen van, en op de goede gang van zaken op de camping, tevens de verplichting om het campingreglement te respecteren.
Het verblijven op de camping De Bois-Redon impliceert dat men het campingreglement accepteert en zich er aan houdt.


1.2 Politieformaliteiten
Iedereen die tenminste één nacht op de camping wil verblijven, moet vooraf zijn identiteitspapieren te tonen bij de receptie en dient het, door de politie vereiste, formulier in te vullen.
Minderjarigen die niet vergezeld gaan van hun ouders worden alleen toegelaten tot het campingterrein met schriftelijke toestemming van de ouders.


1.3 Het installeren van de kampeeruitrusting
De tent of caravan en alle bijbehorende materialen dienen te worden geïnstalleerd op de door de beheerder aangegeven plaats.


1.4 Receptie
Geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 22.00 uur, in het seizoen. Daarbuiten is de receptie geopend naar behoefte van de kampeerders. Men treft er alle informatie betreffende de diensten op het campingterrein, informatie over winkels, activiteiten die georganiseerd worden, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die nuttig kunnen zijn, aan.


1.5 Betalen
De tarieven worden vermeld op het bord bij de ingang van het campingterrein en in de receptie. De verschuldigde bedragen worden berekend per nacht of volgens de voorafgaande reservering.
Kampeerders wordt gevraagd de receptie in te lichten over hun vertrek aan de vooravond ervan. Tevens wordt dan gevraagd om het verschuldigde te voldoen. U kunt uitsluitend contant betalen (niet pinnen).


1.6 Lawaai en stilte
De gebruikers van het campingterrein wordt dringend verzocht alle geluiden en gesprekken die hun buren kunnen hinderen te voorkomen. Geluidsapparatuur moet naar behoren afgestemd zijn. Deuren en kofferbakken dienen zo discreet mogelijk gesloten te worden. Honden en andere dieren mogen niet vrij rondlopen. Zij worden buiten het terrein uitgelaten. Ze mogen ook niet alleen op de camping achtergelaten worden, al of niet opgesloten. Er wordt absolute stilte verlangd van 23.00 tot 08.00 uur.


1.7 Bezoekers
Na toestemming van de directie, kunnen bezoekers toegelaten worden op de camping op verantwoordelijkheid van de gasten die hen ontvangen. De kampeerder kan desgewenst zijn bezoeker(s) ontvangen in de receptie. De ontvangende kampeerder wordt een bedrag in rekening gebracht, zoals op de tarievenlijst vermeld. Bezoekers parkeren hun auto op de parkeerplaats bij de ingang.


1.8 Verkeer
Op het campingterrein geldt een maximum snelheid van 10 km/uur. Er is geen verkeer vanaf 23.00 tot. 08.00 uur. De auto wordt geparkeerd op de toegewezen plek en wel zodanig dat dit geen enkel last bezorgd voor de andere kampeerders.


1.9 Omgang met onze faciliteiten
Van een ieder wordt verwacht dat hij zich onthoudt van enige actie die kan leiden tot vermindering van de hygiëne, de kwaliteit, het aangezicht of de verzorging van het terrein en zijn installaties. Vuil water wordt niet zomaar weggegooid. Vuil water tanks dienen in de daartoe bestemde stortbak geledigd te worden. Huishoudelijk en ander afval wordt gescheiden en in de vuilniscontainers bij de ingang van de camping gedeponeerd. Wasgoed wordt in alle discretie achteraan de eigen plek te drogen gehangen zonder de buren te hinderen.
Beplantingen en bloembakken moeten gerespecteerd worden. Er mag niet in bomen worden gespijkerd, noch takken worden gebroken of gezaagd. Het is verder niet toegestaan om de plaats te op eigen wijze te begrenzen dan wel geulen te graven. Elke degradatie toegebracht aan de vegetatie, het hekwerk, het campingterrein of de faciliteiten op het terrein wordt aan de veroorzaker in rekening gebracht. De kampeerder dient de plek gedurende zijn verblijf in dezelfde staat te houden als aangetroffen bij aankomst.


1.10 Veiligheid
Alle vormen van open vuur zijn niet toegestaan. Kooktoestellen moeten goed onderhouden zijn en zij dienen niet onder gevaarlijke omstandigheden gebruikt te worden. In geval van brand waarschuwt u onmiddellijk de directie. Brandblussers kunnen gebruikt worden wanneer dit nodig is. Een eerste-hulp-koffer bevindt zich in de receptie.
Kampeerders zijn voor hun eigen zaken verantwoordelijk. Zij moeten de aanwezigheid van verdachte personen meteen melden bij de receptie. Alhoewel de directie overdag de gang van zaken in de gaten houdt, worden kampeerders verondersteld de gebruikelijke voorzorgsregelen in acht te nemen.


1.11 Sport en spel
Elk hinderlijk of ruw spel, mag niet gespeeld worden in de buurt van de voorzieningen. De receptiezaal wordt gebruikt voor rustige spelletjes, lezen of TV-kijken. Kinderen staan altijd onder toezicht van hun ouders.


1.12 Achterlaten van onbeheerd materiaal
Om materiaal onbeheerd op het terrein achter te laten hebt u de toestemming van de directie nodig. Voor stalling wordt een vergoeding gevraagd.


1.13 Publicatie
Het campingreglement hangt bij de ingang van de camping en bij de receptie. Het wordt op aanvraag verstrekt.


1.14 Overtreding van het reglement
Als een kampeerder het verblijf van anderen verstoort of de voorschriften van het campingreglement niet respecteert, kan de directie de kampeerder mondeling of, indien hij dit nodig acht, schriftelijk, waarschuwen en verzoeken de overlast te staken. In geval van ernstige of herhaalde overtreding van het campingreglement en nadat de kampeerder door de directie is gewaarschuwd, kan de beheerder de overeenkomst met de kampeerder opzeggen en hem de toegang tot het terrein ontzeggen. Een strafbaar feit wordt aan de politie of autoriteiten gemeld.2. Bijzondere voorwaarden


2.1 Zwembad
Toegang tot het zwembad is voorbehouden aan campinggasten. Alleen strakke zwemkleding is toegestaan, derhalve geen shorts, bermuda's en dergelijke.


2.2 Huisdieren
De directie beslist of een huisdier toegelaten wordt op het terrein. Honden van categorie 1 en 2 (mastiffs, pitbulls, Staffordshire terriërs, rottweilers, de meeste herders e.d.) worden niet toegelaten. Van elk huisdier wordt verwacht dat er voldaan is aan inentingsvoorschriften. Bewijs van vaccinatie moet worden geleverd op eerste verzoek van de betreffende autoriteiten dan wel van de directie.


2.3 BBQ en open vuur
BBQ's en alle vormen van open vuur zijn niet toegestaan. Er staat een centrale BBQ ten dienste van de kampeerders. Grills of BBQ's op gas of elektra zijn wel toegestaan.


3. Specifieke huur- en betalingsvoorwaarden

3.1
Alle reserveringen zijn op naam en niet overdraagbaar. Een reservering is uitsluitend geldig voor één familie en voor één plaats.

3.2
Uw reservering wordt bevestigd door onze faktuur voor het totaalbedrag welke in twee evengrote termijnen betaald moet worden. De eerste termijn binnen 14 dagen na de faktuurdatum en de tweede minstens een maand voor aankomst. Wij adviseren u een annuleringsverzekering te sluiten omdat deze niet in ons tarief opgenomen is en alle betalingen als verworven worden beschouwd.

3.3
Indien u later aankomt dan vooraf besproken wordt u verzocht ons op de hoogte te stellen. Alle reserveringen worden geannuleerd zonder uw schriftelijk bericht binnen 24 uur na de afgesproken aankomstdatum, uiterlijk om 14.00 uur van de volgende dag. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of restitutie plaats.

3.4
Na het versturen van onze bevestiging per post of per mail staat uw reservering vast. Wij adviseren u dan ook om een annuleringsverzekering te sluiten. Aanbetalingen worden niet vergoed.

3.5
Verlate aankomst of vroegtijdig vertrek geeft geen recht op korting, restitutie of schadevergoeding.

3.6
De camping kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, diefstal, ongelukken en incidenten waarbij huurders en/of hun gezelschap betrokken zijn.

3.7
De huurder en gezinsleden aanvaarden de algemene voorwaarden volledig en houden zich eraan. Indien dit niet het geval is kan de directie maatregelen nemen om desbetreffende de toegang tot de camping te ontzeggen, waarbij er geen sprake kan zijn van restitutie of schadevergoeding.

3.8
Alle beschadigingen aan campingfaciliteiten en verhuurde zaken of vermissing van inboedel dienen gemeld te worden aan de directie en vergoed te worden door de kampeerder. Indien er sprake is van een borgsom wordt deze naar rato of volledig ingehouden.


* In geval van een conflict is uitsluitend de originele tekst in het Frans verbindend.